Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GROOVY TOSTI V.O.F.

  1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (verder AV) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten van, respectievelijk bij en met Groovy Tosti v.o.f (verder Groovy Tosti). De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Groovy Tosti (groovytosti.nl.). Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van deze AV toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling wordt te kennen gegeven dat men met de AV akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Groovy Tosti niet aanvaard.

  1. Prijzen

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro's, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.3 Prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.4. Prijsverhoging in de periode tussen het moment van bestelling en uitvoering daarvan geven het recht de bestelling te annuleren c.q. de overeenkomst te ontbinden binnen 5 dagen na mededeling  van de prijsverhoging door Groovy Tosti.

  1. Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 Aan de leveringsplicht van Groovy Tosti zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Groovy Tosti geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3.3 De op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend en geven geen recht op schadevergoeding.

  1. Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde zaken binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Groovy Tosti heeft teruggezonden, is de koop definitief. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Groovy Tosti. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken door of bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Groovy Tosti er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

  1. Conformiteit

5.1 De koper mag ervan uitgaan dat nieuwe zaken beantwoorden aan de overeenkomst, derhalve in nieuwstaat verkeren en onbeschadigd zijn. De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Eventuele gebreken dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst schriftelijk te worden gemeld bij Groovy Tosti. Retournering van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en retournering geheel vervallen.

5.2 Indien de geleverde zaak c.q. zaken niet beantwoordt c.q. beantwoorden aan de overeenkomst, heeft Groovy Tosti de keuze het artikel tegen te vervangen door een nieuw exemplaar, dan wel het factuurbedrag terug te betalen. De aansprakelijkheid van Groovy Tosti en mitsdien het bedrag der schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaak c.q. zaken en, dan wel (naar keuze van Groovy Tosti) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Groovy Tosti gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Groovy Tosti voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

  1. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Groovy Tosti zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken en verder behoudt Groovy Tosti zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

  1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen,  foto’s etc. en  gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van Groovy Tosti gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

8.1 Groovy Tosti niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Groovy Tosti alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Groovy Tosti behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Groovy Tosti gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

  1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten met Groovy Tosti is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Groovy Tosti en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden kennis, met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Groovy Tosti v.o.f.

Lindegracht 21

8441 GK HEERENVEEN

e-mail:               info@groovytosti.nl

website:             www.groovytosti.nl

KvKnummer:    69615721

Btwnummer:    NL 8579.41.094.B.01